Poslodavci

Zakonska obaveza svih poslodavca u privatnom i javnom sektoru u Federaciji BiH je zapošljavanje osoba sa invaliditetom u određenom obimu i pod utvrđenim uslovima, za što mogu pronaći potpuno jasan i konkretan poslovni interes.

Odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, poslodavci (tj. pravna i druga lica) svrstani su u nekoliko grupa i stim u vezi imaju određena prava i obaveze.

 

Poslodavci pod opštim uslovima 

To je grupa poslodavaca privatnog i javnog sektora, koji su dužni zapošljavati osobe sa invaliditetom pod opštim uslovima na tržištu rada.

Članom 18 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji propisana je obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom po kvotnom sistemu, što znači da je svaki poslodavac, – kako u javnom, tako i u privatnom sektoru, dužan, na svakog 16. og radnika, zaposliti jedno lice sa invaliditetom.

Poslodavci koji provedu ovu zakonsku obavezu, oslobođeni su plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Poslodavci koji se ne pridržavaju ove zakonske odredbe, dužni su u pri isplati mjesečne plate u Fond uplatiti poseban doprinos za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u iznosu od 25% prosječne neto plate u FBiH, za svaku takvu osobu, koju su bili dužni zaposliti.

Subjekti, koji zapošljavaju manje od 16 radnika, a nemaju niti jednu zaposlenu osobu sa invaliditetom, dužni su svakog mjeseca prilikom isplate plaća, u Fond uplaćivati poseban doprinos u visini 0,5% od iznosa isplaćene mjesečne bruto plaće svih zaposlenih (član 19 Zakona), dok su oni koji zapošljavaju barem jednu osobu sa invaliditetom, oslobođeni uplate ovog doprinosa.

Svi poslodavci u javnom sektoru, obavezni su pri zapošljavanju dati prednost osobi sa invaliditetom,- ukoliko ispunjava sve uslove radnog mjesta.

 Članom 48 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, propisane su određene olakšice za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Koje će olakšice koristiti poslodavac, zavisi od toga u koju grupu poslodavac prema odredbama ovog Zakona spada.

Tako na primjer, poslodavci koji osobe sa invaliditetom zapošljavaju pod opštim uslovima, imaju pravo na dodjelu novčanog stimulansa i druge pogodnosti u skladu sa Zakonom.

→ Druga grupa, pored prava koja ostvaruju lica iz prve grupe, dodatno imaju pravo na finansiranje i sufinansiranje programa i projekata,  nadoknadu na osnovu uplaćenih poreza i doprinosa za osobe sa invaliditetom koje zapošljavaju, subvenciju dijela neto plate za osobe sa invaliditetom i druge pogodnosti u skladu sa Zakonom.

 

Poslodavci pod posebnim uslovima 

Ovu grupu poslodavca čine društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, osnovana u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, a radi zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a čine ih: zaštitne radionice, privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizacije osoba sa invaliditetom i samostalni poduzetnici.

Uslove za početak rada privrednog društva i zaštitne radionice utvrđuje posebna stručna komisija, koju imenuje Federalni ministar rada i socijalne politike, a odgovarajući status dobijaju Rješenjem, koje također donosi ministar.

privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom su posebni subjekti, osnovani isključivo sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a koji od ukupnog broja zaposlenih imaju najmanje 4o% zaposlenih osoba sa invaliditetom, čiji utvrđeni stepen invaliditeta je od  60% i više, a imaju zaposlene najmanje 3 takve osobe. To je uslov za ostvarivanje slijedećih prava i olakšica:

novčane nadoknade po osnovu uplaćenih poreza i doprinosa za zaposlene osobe sa invaliditetom, poreske i carinske olakšice, -utvrđene poreskim i carinskim propisima, pravo na novčani stimulans, moguće povlastice za javne nabavke- u skladu sa članom 50 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i propisa koji regulišu tu oblast, zatim pogodnost sufinansiranja i finansiranja programa i projekata razvoja privrednih društava,(- uključujući i finansiranje programa razvoja novoosnovanih privrednih društava),održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom, programa provođenja profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja, olakšice komunalnih usluga,- usklađene sa članom 49. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, te propisima koji regulišu tu oblast, i druge…

Ukoliko privredno društvo kao poslodavac ispunjava uslove za osnivanje nove organizacione jednice- zaštitne radionice, stiče u tom slučaju pravo i na olakšice koje mu se priznaju iz statusa tog pravnog lica.

Status zaštitne radionice stiču privredna društva, koja u odnosu na ukupan broj zaposlenih, zapošljavaju najmanje 40% osoba sa invaliditetom, čiji stepen invaliditeta doseže 70% i više,- a najmanje 6 takvih osoba, i uz to imaju zaposlenih 20% osoba sa stepenom invaliditeta od 100%, koje ostvaruju pravo na pomoć i njegu od strane drugog lica,- a najmanje 3 takve osobe. Zaštitne radionice pored prava koja ostvaruju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, imaju dodatno pravo na nadoknadu po osnovu plaćenih poreza i doprinosa za sve zaposlene, te pravo na subvenciju neto plaće u visini 30% od prosječne neto plaće u FBiH za zaposlene osobe sa invaliditetom.

Organizacije osoba sa invaliditetom kao važni akteri u procesu profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, ostvaruju sljedeća, Zakonom utvrđena prava, olakšice i pogodnosti: poreske i carinske olakšice,- utvrđene poreskim i carinskim propisima, novčani stimulans, novčanu nadoknadu za zaposlene osobe sa invaliditetom, olakšice za plaćanje komunalnih i telefonskih usluga i taksi.(- u skladu sa propisima ove oblasti.)

 

Kao jedan od posebnih oblika radnog angažovanja, Fond također, u skladu sa Zakonom, podržava pokretanje nekog od oblika samostalne djelatnosti…

Samozapošljavanje- obavljanje samostalne djelatnosti kao jedino i glavno zanimanje, (uključujući i poljoprivrednu djelatnost):

  • Samostalni poduzetnici- osobe sa invaliditetom ostvaruju pravo na novčanu nadoknadu po osnovu uplaćenih poreza i doprinosa, stimulans za pokretanje djelatnosti i stimulans za novo zapošljavanje osobe sa invaliditetom, kao i sufinansiranje programa/ projekata održivosti samostalne djelatnosti osoba sa invaliditetom.
  • Samostalni poduzetnici koji zapošljavaju osobu sa invaliditetom prema bračnoj ili rodbinskoj vezi za tu zaposlenu osobu sa invaliditetom, ostavaruju iste olakšice kao i samostalni poduzetnici, koji su sami osobe sa invaliditetom.

 

Posjetite stranicu Legislativa da biste se konkretno upoznali sa procedurama za ostvarivanje pojedinih prava.

  

Preporuke javnim institucijama za angažovanje privrednih društava, samostalnih obrtnika i zaštitnih radionica u postupku javnih nabavki

 

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, zapošljavanju i osposobljavanju osoba sa invaliditetom predviđene su razne vrste poticaja i pogodnosti za društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pogotovo članom 50 se propisuje obaveza javnih institucija, ustanova i poduzeća za ustupanje dijela poslova društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Član 50 kaže: „Subjekti iz člana 15. stav 2. ovoga zakona, osim privrednih društava čiji većinski vlasnik kapitala nije država, dužni su najmanje 35% svojih potreba za proizvodima i uslugama, koje proizvode i pružaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitne radionice i samostalne djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom, zadovoljavati od ovih privrednih društava, zaštitnih radionica i samostalnih djelatnosti u vlasništvu osoba sa invaliditetom, pod uslovima koji vrijede na tržištu.

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman od 20 % od ukupnih uslova tendera u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.”
U članu 9 Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14) također stoji: „Ugovorni organ može u planu nabavki definisati postupke javne nabavke rezervisane samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, više od 50% lica sa invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uslovima“.

U skladu sa ovim, apelujemo na sve subjekte javnog sektora na dosljedno i iscrpno poštivanje pozitvnih zakonskih propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

U nastavku možete preuzeti poslovni adresar privrednih društava i samostalnih poduzetnika koji su korisnici novčanih sredstava Fonda.

 

SAMOSTALNI PODUZETNICI

PRIVREDNA DRUŠTVA

 

Za ažuriranje vaših podataka, možete nam se obratiti putem e-maila: sejla.hrustemovic@fond.ba


 

Obavještenje vezano za spiskove privrednih društava i samostalnih poduzetnika

U skladu sa efikasnijom primjenom člana 50 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom(„Službene novine FBiH“, broj 9/10) i člana 9 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom dostavio je Agenciji za javne nabavke spisak privrednih društava koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom , kao i spisak samostalnih poduzetnika, koji su osobe sa invaliditetom.
Isti je objavljen na web stranici Agencije www.javnenabavke.gov.ba, u rubrici vijesti .
Obzirom da je Fond inicirao da se spiskovi objave i u informacionom sistemu“ E.nabavke“ , obavješteni smo da svi privredni subjekti koji žele učestvovati u postupcima javne nabavke za koje ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“moraju izvšiti registraciju u sistem, na način propisan članom 3.Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „E- nabavke“.
Ukoliko ne izvrše proces registracije, privredni subjekti neće moći učestvovati u postupcima javne nabave za koje ugovorni organ objavi tendersku dokumentaciju u sistemu „ E-nabavke“.
Također se navodi, da privredni subjekti, nakon što izvrše proces registracije u sistemu “E-nabavke“, za dodatne upute o korištenju sistema, npr.vršenje pretrage obavještenja, izmjene podataka, preuzimanje tenderske dokumentacije i sl.mogu koristiti Kratko uputstvo o načinu korištenja informacionog sistema „E-nabavke“, dostupno na web stranici www.ejn.gov.ba, link Vijesti.