Osobe sa invaliditetom

OSOBE SA INVALIDITETOM! IZABERITE I KORISTITE MOGUĆNOSTI KOJE VAM SE PRUŽAJU ZA VAŠE RADNO ANGAŽOVANJE I OSTVARIVANJE PRAVA NA RAD!

 

Donošenjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i osnivanjem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, stvoreni su preduslovi, koji osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH omogućuju radno osposobljavanje, konkurentno i održivo zaposlenje, očuvanje zaposlenja, te napredovanje u karijeri. To predstavlja konkretnu i sistemsku primjenu novog inkluzivnog odnosa društvene zajednice prema osobama sa invaliditetom u ovoj oblasti, – a u skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Zakonom je uređeno ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom…

Uspostavljen je tzv. kvotni koncept zapošljavanja osoba sa invaliditetom, po kome je svaki poslodavac obavezan zaposliti osobu/ e sa invaliditetom, u odgovarajućoj srazmjeri na ukupan broj zaposlenih, tj. 1 osoba sa invaliditetom na svakih 16 zaposlenih.

  • Prilikom zapošljavanja u javnom sektoru osobe sa invaliditetom imaju prednost,- ukoliko ispunjavaju i ostale uslove radnog mjesta!!

Može se reći, da su Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, obuhvaćene sve kategorije osoba sa invaliditetom, koje su do sada u većoj ili manjoj mjeri poznavali i drugi zakonski propisi. U definiciji osoba sa invaliditetom sve ove osobe, – bez obzira na vrstu i/ ili uzrok nastanka invaliditeta i smanjene radne sposobnosti, stavljene su u ravnopravan položaj. Određena razlika među osobama sa invaliditetom je napravljena u pojedinim slučajevima u pogledu stepena i vrste invaliditeta i stim u vezi, teže zapošljivosti ovih osoba. Tako na primjer, ukoliko dvije osobe ispunjavaju iste uslove za radno mjesto, prednost prilikom zapošljavanja,- prema odredbama ovog Zakona, imati će osoba, sa većim stepenom invaliditeta.

 

Članom 3 i 4 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji definisano je, ko se u smislu ovog Zakona smatra osobom sa invaliditetom …

Član 3 Zakona, lice sa invaliditetom definiše kao lice kod kojeg postoji tjelesno, čulno ili mentalno oštećenje, koje za posljedicu ima trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost rada i zadovoljavanja ličnih potreba u svakodnevnom životu.

Lice sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana je i lice, čiji invaliditet u odnosu na sposobnosti lica bez invaliditeta,-  jednake ili slične životne dobi, – jednakog ili sličnog obrazovanja, – u jednakim ili sličnim uvjetima rada,-  na jednakim ili sličnim poslovima, ima za posljedicu trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost radnog osposobljavanja i zapošljavanja na tržištu rada pod općim uslovima, te očuvanje posla i napredovanje u poslu.

Član 4 lice sa invaliditetom definiše na slijedeći način:

1. lice sa invaliditetom je korisnik novčane naknade do zaposlenja, koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;

2. to je lice sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

3. lice koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

4. učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;

5. lice sa invaliditetom starije od 21 godinu, koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad, ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.

 

Za osobe sa invaliditetom interesantne su i obaveze, te pogodnosti, koje poslodavci mogu ostvariti, ukoliko zapošljavaju osobu sa invaliditetom. Stim u vezi, preporučujemo Vam da posjetite stranicu Poslodavci, kako bi se konkretno upoznali sa pravima i obavezama poslodavaca, a što će Vam biti od koristi u procesu Vaše profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja, i ostvarivanja prava, u čemu svakako trebate, aktivno sudjelovati.

Tako je, od koristi znati u koju grupu poslodavac prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom spada, da bismo mu mogli dodatno ukazati na njegove obaveze i pogodnosti, koje može koristiti ukoliko Vas, kao osobu sa invaliditetom zaposli… Na primjer, to može biti oslobađanje od obaveze uplate posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, pravo na povrat uplaćenih poreza i doprinosa, pravo za dobijanje novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, mogućnost za dobijanje podrške za njihove programe i projekte profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja i slično.

Budite uvjereni, da potencijalni poslodavac u svemu tome, pored ispunjavanja Zakonske obaveze o zapošljavanju osobe sa invaliditetom, može pronaći vlastiti interes i da to povećava Vašu konkurentnost na tržištu rada.

Fond, u okviru svoje podrške procesima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, podržava i pokretanje samostalne djelatnosti (uključujući i poljoprivrednu djelatnost, kao jedino i glavno zanimanje). Na taj način, osobe sa invaliditetom se samozapošljavaju.

Da biste se bliže upoznali sa dodatnim pogodnostima koje kao poslodavac ili samostalni poduzetnik možete ostvariti, posjetite rubriku Poslodavci.