Naše aktivnosti

Aktivnosti koje obavlja Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom utvrđene su  Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Odluci Vlade FBiH o formiranju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i Statutu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Naše aktivnosti u najkraćem obuhvataju slijedeće:

  • Finansiranje i sufinansiranje projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Finansiranje i sufinansiranje programa i  projekata održivosti, kao i razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radinica
  • Isplata novčanih nadoknada i stimulansa
  • Uspostavljanje poslovne saradnje između privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom
  • Komunikacija i koordinacija sa vladinim i nevladinim interesnim grupama u cilju kreiranja i realizacije projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja,  te osiguranja sredstava

Naš cilj podrazumijeva osiguranje konkurentnog učešća na tržištu rada, sa jedne strane osoba sa invaliditetom, kao i svih onih subjekata, koji zapošljavaju osobe sa invalidtetom, kroz našu stručnu podršku  programa i projekata profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, kao i drugih aktivnosti,- a u skladu sa kompetencijama ovih sudionika u tim procesima.

Misija Fonda je omogućavanje konkurentnog  uključivanja osoba sa invaliditetom u razvojne procese društva, kroz podršku aktivnostima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja.