Najčešće postavljena pitanja

 Koje je dokumente potrebno priložiti u svrhu dokazivanja rodbinske veze iz člana 56 Zakona, u cilju ostvarivanja prava na novčanu nadoknadu samostalnog poduzetnika?

U cilju efikasnije procedure podnošenja Zahtjeva za novčanu naknadu informišemo Vas da je kao dokumente koji dokazuju rodbinsku vezu između nosioca obrta i zaposlene osobe sa invaliditetom (član 56 Zakona) uz zahtjev potrebno priložiti:

Vjenčani ili Rodni list (zavisno koja je rodbinska veza u pitanju).

Navedena dokumentacija isključivo služi za ostvarivanja prava na novčanu nadoknadu.

 Da li svaki put kod podnošenja Zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ ili subvencije neto plaće, na ime uplaćenih poreza i doprinosa moram dostavljati Rješenje, ID broj i ostala dokumenta koja sam ovjerena dostavio kod mog prvog Zahtjeva?

Koju dokumentaciju je svaki poslodavac uz Zahtjev dužan dostaviti, pogledaj u članu 8 Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sresdstava Fonda.

 Ko se smatra osobom sa invaliditetom u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji?

Lice sa invaliditetom, u smislu ovog Zakona, jeste lice kod kojeg postoji tjelesno, čulno ili mentalno oštećenje, koje za posljedicu ima trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost rada i zadovoljavanja ličnih potreba u svakodnevnom životu.

Lice sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana je lice čiji invaliditet, u odnosu na sposobnosti lica bez invaliditeta, jednake ili slične životne dobi, jednakog ili sličnog obrazovanja, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na jednakim ili sličnim poslovima – ima za posljedicu trajnu ili privremeno a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost radnog osposobljavanja i zapošljavanja na tržištu rada pod općim uvjetima, te očuvanje posla i napredovanje u poslu.

Lice sa invaliditetom je, u smislu ovog Zakona, i:

1. lice sa invaliditetom, korisnik novčane naknade do zaposlenja koje je to pravo ostvarilo na osnovu propisa o socijalnoj zaštiti;

2. lice sa promjenjenom radnom sposobnošću prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju;

3. lice koje je ostvarilo pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

4. učenik sa teškoćama u razvoju i učenik sa većim teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju;

5. lice sa invaliditetom starije od 21 godinu koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim tačkama ovog člana.

 Imam 32 zaposlenika. Od toga nemam zaposlenu nijednu osobu sa invaliditetom. Kako ćemo izračunati iznos posebnog doprinosa koji smo dužni uplatiti u Fond?

Obaveza svakog poslodavca je, da na svakog 16.og radnika zaposli jednu osobu sa invaliditetom. Tako da ste i Vi bili dužni postupiti u vezi sa ovom Zakonskom odredbom. Obzirom da to niste učinili, dužni ste obračunati 25% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH prema posljednjem, zvanično objavljenom podatku od strane  Federalnog zavoda za statistiku, za mjesec za koji se vrši obračun.

Ukoliko prosječna neto plaća za mjesec za koji se vrši obračun nije objavljena, uzima se zadnja zvanično objavljena prosječna neto plaća Federalnog zavoda za statistiku.

 Ko se zapošljava pod opštim, a ko pod posebnim uslovima?

Pod opštim uslovima zapošljavaju se lica sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada: u državnim organima, organima pravosuđa, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama, fondovima, javnim preduzećima, privrednim društvima i drugim pravnim licima, tj. u subjektima, koja nisu osnovana za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Pod posebnim uslovima zapošljavaju se lica sa invaliditetom u pravnim licima, osnovanim sa ciljem zapošljavanja osoba sa invalidtetom. To su ustanove za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, privredna društva za zapošljavanje ovih lica, zaštitne radionice, organizacije lica sa invaliditetom, kao i samostalni poduzetnici (osobe sa invaliditetom pokreću obrt ili neku poljoprivrednu djelatnost, kao jedino i glavno zanimanje).

Pravo na zapošljavanje pod posebnim uslovima imaju lica sa 60 % invaliditetom, lica sa najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti iz člana 3. ovog Zakona i lica sa lahkom i umjerenom mentalnom retardacijom, ukoliko se ne mogu zaposliti pod općim uslovima. Intencija Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je, da se one uvijek,-  ukoliko je to moguće, zapošljavaju pod opštim uslovima.

 Da li ja kao osoba sa invaliditetom, ukoliko se zaposlim, gubim prava stečena po osnovu propisa o socijalnoj zaštiti?

Zapošljavanjem ne gubite prava stečena prema propisima o socijalnoj zaštiti, osim ona prava koja proizilaze iz činjenice da više niste zaposleni.

 Kako se izračunava broj potrebnih zaposlenih lica sa invaliditetom?

Broj potrebnih zaposlenih lica sa invalditetom se izračunava po formuli: ukupan broj zaposlenih / broj zaposlenih na koji mora biti zaposleno jedno lice sa invaliditetom( član 18 Zakona), a rezultat se zaokružuje na niži cijeli broj.

Napominjemo, da je svaki poslodavac dužan, na svakog 16. radnika, zaposliti jednu osobu sa invaliditetom.

 Da li je procenat invaliditeta kod zapošljavanja pod opštim uslovima postavljen kao poseban uslov?

Nije.

 Samostalni sam poduzetnik. Želio bih uposliti svoju sestru, koja je 80% invalid. Da li prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom mogu ostvariti pravo na novčani stimulans i pravo na nadoknadu plaćenih poreza i doprinosa.

Članom 48 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji imate pravo na novčani stimulans ali i ne pravo na novčanu nadoknadu, jer to pravo primjenom člana 56 stav 2 priprada roditelju, bračnom drugu ili dijetetu.

 Kome sam kao poslodavac dužan dostaviti podatke o zaposlenim osobama sa invaliditetom?

Prema pravilniku o vođenju evidencija zaposlenih osoba sa invaliditetom, evidenciju o istim vode nadležne službe za zapošljavanje. Prema tome, potrebne podatke ćete dosaviti svojoj opštinskoj, odnosno kantonalnoj službi za zapošljavanje.

 Čime ćemo dokazati da su naši zaposlenici osobe sa invaliditetom?

Za svaku osobu sa invaliditetom potrebno je da imate kopiju nalaza nadležnog organa za ocjenu invaliditeta, odnosno radne sposobnosti prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, o vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata i drugim propisima o zaštiti lica sa invaliditetom.

 Osoba sam sa 80 % invaliditetom. Želio bih pokrenuti vlastiti obrt. Mogu li računati na podršku od Fonda da bih to ostvario?

Ukoliko posjedujete dokaze o invaliditetu i želite pokrenuti vlastiti obrt, možete računati na sljedeću vrstu podrške: novčanu nadoknadu po osnovu uplaćenih poreza i doprinosa, novčani stimulans za novo pokretanje djelatnosti i stimulans za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i mogućnost apliciranja za sredstva održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom, koje obavljaju samostalnu djelatnost.Također, možete ostvariti i određene poreske i carinske olakšice, utvrđene poreskim i carinskim propisima, te olakšice prilikom registrovanja djelatnosti.