Izvještaji i Planovi rada Fonda

Planovi rada Fonda

Plana rada Fonda za 2015. godinu

Izmjene i dopune plana rada Fonda za 2015. godinu

Plan rada Fonda za 2014. godinu

Plan rada Fonda za 2013. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/11), na prijedlog v.d. direktora, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na 10. sjednici održanoj dana 05.03.2015. godine, donio je Odluku o usvajanju Finansijskog plana za 2015. godinu.
Finansijski plan Fonda utvrđen je slijedećim iznosima:
1. Prihodi i primici: 12,879.650 konvertibilnih maraka
2. Rashodi i izdaci : 12, 879.650 konvertibilnih maraka
Projekcija tekućih transfera u iznosu od 11, 350.000 konvertibilnih maraka odnosi se na:
finansiranje i sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba invaliditetom u iznosu od 8.000.000 konvertibilnih maraka,
isplate novčanih nadoknada za zaposlene osobe sa invaldiitetom u iznosu od 3.000.000 konvertibilnih maraka i
isplatu subvencija neto plaća zaposlenih osoba sa invaliditetom u visini 350.000 konvertibilnih maraka.

Finansijski plan za 2013. godinu

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/11), na prijedlog direktora, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na 9. sjednici održanoj dana 26.02.2013. godine, donio je Odluku o usvajanju Finansijskog plana za 2013. godinu.

Planirana su ukupna finansijska sredstva u iznosu od 9,950.000 KM kao i rashodi i izdaci u iznosu od 9,950.000 KM.

U strukturi planiranih rashoda Fonda za 2013. godinu najveće učešće imaju tekući grantovi i to u iznosu od 8,568.000 KM ili 86,11% od ukupno planiranih sredstava.

Projekcija tekućih transfera u iznosu od 8,568.000 KM odnosi se na finansiranje i sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, programa razvoja gospodarskih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica i programa za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom, isplate novčanih nadoknada i stimulansa, refundaciju sredstava uplaćenih doprinosa, poreza na dohodak i dijela plaća za osobe sa invaliditetom zaposlene u zaštitnim radionicama.

Projekcija Finansijskog plana za 2013. godinu je optimistična i ambiciozna, ali i podložna izmjenama i dopunama ukoliko realizacija bude usporena.

Godišnji obračun za 2012. godinu

Finansijski plan za 2011. godinu

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na sjednici održanoj 31.05.2011. godine usvojio je Finansijski plan za 2011. godinu.

U daljem objavljujemo izvod iz Finansijskog plana za 2011. godinu.

PRIORITETI U ISPLATAMA PO OSNOVU TEKUĆIH TRANSFERA – „IZVOD IZ FINANSIJSKOG PLANA ZA 2011. godinu.“

Projekcija tekućih transfera odnosi se na finansiranje i sufinansiranje profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, finansiranje i sufinansiranje programa razvoja gospodarskih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica i programa za održavanje zaposlenosti osoba sa invaliditetom, isplate novčanih naknada i stimulansa, refundaciju sredstava uplaćenih doprinosa, poreza na dohodak i dijela plaća za osobe sa invaliditetom zaposlene u zaštitnim radionicama.

Prioriteti u isplati prema ekonomskom kodu 614000 – tekući transferi su utvrđeni redoslijedom navođenja:

  1. novčane naknade za zaposlena lica sa invaliditetom
  2. sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine uposlenosti lica sa invaliditetom
  3. sufinansiranje programa unapređenja profesionalne rehabilitacije i osposobljavanja
  4. sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom
  5. isplata stimulansa

interventna sredstva za financijsku konsolidaciju prijeratnih gospodarskih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica ( društava s velikim iskustvom i tradicijom) i značajnih trenutnih privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su insolventna.