Organi Fonda

Organi upravljanja i nadzora nad radom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom su:………..