Oglasi i konkursi

JAVNI OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br.9/10), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/11), Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2315/16 i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4355/15, direktor Fonda r a s p i s u j e

 

J A V N I    O G L A S

za popunu radnih mjesta

 

  1. Viši saradnik za administrativne poslove – Odjeljenje za pravne i administrativne poslove – jedan (1) izvršilac
  1. Viši saradnik – poslovi obračuna, knjigovodstva i blagajne – Odjeljenje za finansijsko poslovanje – jedan (1) izvršilac
  1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – Odjeljenje za pravne i administrativne poslove – jedan (1) izvršilac

Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine
  • da je punoljetan/a
  • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uslovi:

Za poziciju 1.

– VŠS ili viši stupanj obrazovanja pravnog ili društvenog smjera ili obrazovanje istog

  smjera koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova Bolonjskog sistema studiranja

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme

– sklonost za timski rad i organizacijske sposobnosti

Za poziciju 2.

– VŠS ili VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova

   Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog smjera

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme

– organizacijske sposobnosti

Za poziciju 3.

– VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova  Bolonjskog

  sistema studiranja – diploma pravnog smjera

– najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme

– sklonost za timski rad

Radni odnosi se zasnivanju na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine.

Uz prijavu na javni oglas koja treba da sadrži kraću biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

  • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS – ove lične karte),
  • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o zavšenom stepenu stručne spreme,
  • potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme

Izabrani kandidati će biti dužni prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje o nekažnjavanju.

Neispunjenje prednje obaveze rezultirati će odbacivanjem izabranog kandidata.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uslove provesti će se prethodna provjera stručnih,  radnih i drugih sposobnosti i osobina kandidata.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište 10

71 000 Sarajevo

sa naznakom Javni oglas za popunu radnih mjesta – naziv radnog mjesta na koji se aplicira ”

 

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                       DIREKTOR FONDA

Obavijest o poništenju Javnog konkursa

Na osnovu Odluke o poništenju Javnog oglasa za popunu radnog mjesta broj: 01-34-1-1261/15 od 26.03.2015. godine Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom daje
O B A V I J E S T
Poništava se Javni oglas za popunu radnog mjesta 01. Samostalni stručni saradnik za softversku obradu materijala i podataka – jedan (1) izvršilac, objavljen dana 24.03.2015. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.fprzoi.ba i www.fond.ba .
Eventualno pristigle prijave sa pratećom dokumentacijom uz popratni akt Fonda biti će vraćene kandidatima Javnog oglasa.

V.D. DIREKTOR

Sarajevo, 27.03.2015. godine mr.sc. Vinko Jerinić

 

Na osnovu Odluke v.d. direktora Fonda broj:01-34-1-1188/15, a u skladu sa odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/99, 32/00 i 29/03), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br.9/10), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/11), Odluke o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom OPU-IP 1694/2014, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj:01-02-2-3908/14 i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-142/13, v.d. direktor Fonda r a s p i s u j e

 

J A V N I   O G L A S
za popunu radnog mjesta

01. Samostalni stručni saradnik za softversku obradu materijala i podataka – jedan (1) izvršilac

 

Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je punoljetan/a
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Posebni uslovi:
– VSS, završen fakultet informatičkog smijera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima informacionih tehnologija nakon
sticanja VSS
– poznavanje Engleskog jezika

Pored navedenog kandidati bi trebali poznavati Microsoft alate (Windows server, .NET, SQL), LINUX operativne sisteme kao i poslove vezane za podešavanje računarskih mreža, e-mail servera, web servera kao i osnove web dizajna (WordPress, PHP).

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uz prijavu na javni oglas koja treba da sadrži biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– diplomu o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, – ukoliko fakultet nije završen u BiH)
– potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,

– dokaz o poznavanju Engleskog jezika
Pored navedenog kandidati mogu dostaviti i ovjerene certifikate, uvjerenja i sl. kojima dokazuje poznavanje rada sa softverskim alatima navedenim u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje posebnih uslova ovog oglasa.
Kandidatima koji dostave gore tražene dokaze dati će se prednost ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove ovog oglasa.
Komisija će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa izvršiti intervju i praktičnu provjeru znanja.
Izabrani kandidat će bit dužan prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.
Komisija za izbor kandidata nakon provedenog intervjua će izvršiti izbor za navedenu poziciju, a svi kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o istom.
Prilikom izbora kandidata vodit će se računa o odredbi člana 15. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Kandidati koji ne budu ispunjavali opće i posebne uslove oglasa neće biti pozvani na intervju.
Tekst oglasa se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.fprzoi.ba, www.fond.ba
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište 10
71 000 Sarajevo
sa naznakom “Javni oglas za popunu radnog mjesta”

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Sarajevo, 24.03.2015. godine
V.D. DIREKTOR mr.sc. Vinko Jerinić

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-05-5-4623/14 od 24.12.2014. godine, a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.12/03, 34/03 i 65/13), odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 09/10), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br .28/11) i Odlukom o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj OPU-IP 1694/2014 od 12.12.2014. godine, objavljuje se

 

 

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRAŽNJENE POZICIJE DIREKTORA

FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

1. Direktor Fonda vrši slijedeće poslove:

–       organizuje i rukovodi radom i poslovanjem Fonda,

–       predstavlja i zastupa Fond,

–       utvrđuje poslovnu politiku Fonda,

–       izvršava odluke Upravnog odbora,

–       Upravnom odboru predlaže mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je osnovan Fond,

–       odlučuje o korištenju sredstava Fonda u iznosu do 10.000,00 KM u skladu sa Pravilnikom o finansijskom poslovanju,

–       predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova,

–       predlaže godišnji finansijski plan Fonda,

–       podnosi izvještaje o izvršenju finansijskog plana Fonda,

–       odgovara za zakonitost rada Fonda,

–       predlaže donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti Upravnog odbora Fonda,

–       donosi opšte akte propisane zakonom za čije donošenje nije nadležan Upravni odbor,

–       zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima i odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,

–       uz saglasnost Upravnog odbora, imenuje i razrješava zaposlenike Fonda koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti,

–       vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Fonda.

2. Svaki  kandidat  za  upražnjenu  poziciju  mora  ispunjavati  opće i  posebne uslove:

–          da je stariji od 18 godina,

–          da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije kandidiranja,

–          da nije obuhvaćen odredbama člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Pored  navednih uslova  kandidat  mora  ispunjavati  i  slijedeće  posebne

uslove:

–          VSS, završen pravni, ekonomski ili drugi fakultet društvenog smjera;

–          da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja;

–          da ima izražene organizacijske sposobnosti i sklonost za timski rad.

Ukoliko dva ili više kandidata budu u cjelosti ispunjavali sve kriterije i uvjete za izbor, prednost će se dati osobi sa invaliditetom

3. Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imenuje se na period od četiri godine, sa mogućnošću imenovanja na još jedan mandatni period.

4.  Prijave kandidata treba da sadrže biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:

–          Orginal izvod iz matične knjige rođenih,

–          Ovjerena kopija diplome o završenoj stručnoj spremi,

–          Potvrda o radnom iskustvu u struci i potvrda o radnom iskustvu na poslovima rukovođenja ,

–          Ovjerene izjave kandidata u vezi sa tačkom 2. alineje 3. i 4.

5. Neblagovremene i nepotpune prijave neće  se uzimati u razmatranje. Samo oni kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa biće pozvani na intervju.

6. Imenovanje, po ovom konkursu, vrši Upravni odbor Fonda uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade FBiH.

7. Ovaj  konkurs  objavljuje se  u  «Službenim  novinama  Federacije BiH», u dnevnom listu “Oslobođenje” i na web stranici Fonda.

Konkurs  ostaje  otvoren  petnaest  (15) dana od  dana  posljednjeg

javnog objavljivanja.

8. Prijave  sa  svim  traženim  dokumentima  treba  dostaviti lično ili poštom

preporučeno,  sa  naznakom   «Prijava  na javni konkurs – ne  otvaraj»,na

sljedeću adresu:

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Sarajevo, Vilsonovo šetalište br. 10

71000 Sarajevo

 

Sarajevo, 29.12.2014.godine